Prohlášení o ochraně osobních dat

Osoba samostatně výdělečná činná, Pavel Lorenc, sídlem Plánická čp. 125, 339 01 Klatovy V IČO: 04536746 (dále jen „správce“) informuje subjekt údajů (dále jen „kupující“) v souladu s čl. 13 odst.1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o účelu zpracování a zákonitosti zpracování jeho osobních údajů.
Osobní údaje, které jsou získány od kupujícího, a to prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce nebo osobním sdělením prostřednictvím telefonu jsou správcem zákonně zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR z důvodu plnění smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), jejíž jednou ze smluvních stran je kupující. Osobní údaje jsou zpracovány i k následnému vyřizování případných nároků kupujícího z vadného plnění kupní smlouvy.
Nezbytné osobní údaje kupujícího potřebné ke zpracování v rámci kupní smlouvy jsou:
 • jméno, příjmení
 • adresa kupujícího
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
Správce se zavazuje zpracovávat výše uvedené osobní údaje kupujícího pouze k výše uvedenému zákonnému účelu. V žádném případě nebudou použity k obchodním (marketinkovým) nebo k obtěžujícím reklamním účelům.
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v elektronické podobě pouze do doby, než bude zakoupené zboží odesláno nebo osobně předáno kupujícímu. Poté budou vymazány ze systému. Osobní údaje v písemné podobě budou uloženy v zamčené skříni umístěné v sídle podnikání správce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne získání osobních údajů od kupujícího. Toto lhůta je stanovena z důvodu možné kontroly dozorčích a kontrolních státních institucí (Policie ČR, finanční a živnostenské úřady, ČOI). Po uplynutí této lhůty budou správcem skartovány (nenávratně zničeny)..
Správce dále informuje kupujícího o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, a to zejména:
 
 • práva na přístup k osobním údajům (kupující má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (kupující má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); kupující může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR.
 • práva vznést námitku (kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); kupující může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing), což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu dle čl. 21 nařízení GDPR (viz výše);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Veškeré dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním osobních údajů může kupující směřovat na emailovou adresu: info@historicalweapons.cz
Kupující přečtením této informace prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.