Všeobecné obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ A NÁKUP ZBOŽÍ
Nabízím vám prostřednictvím tohoto webu sběratelské věci a to především sběratelské zbraně a historickou vojenskou výstroj. Tento web nefunguje jako klasický webový obchod, ale pouze jako katalog nabízených věcí. V případě zájmu o objednání a nákup vybrané věci je proto nutné mě kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo zaslaným e-mailem. Já Vám pak obratem sdělím další náležitosti.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení objednávky vám zašlu e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budu samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky či e-mailem a to bez udání důvodu.  

5) POŠTOVNÉ
Objednané zboží vám zašlu prostřednictvím České pošty. Po dohodě lze zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se bude lišit podle ceny a váhy objednaného zboží.

6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 3-10 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že t
uto lhůtu nebudu moci dodržet z nepředvídatelných důvodů, budu Vás o tom neprodleně informovat.

Pokud Vám objednané zboží nebude doručeno do 3 dnů od obdržení potvrzujícího e-mailu o odeslání zboží nebo se neobjeví ve Vaší poštovní schránce oznámení České pošty o uložení zásilky, tak prosím o kontaktování České pošty v místě Vašeho bydliště. Současně tuto skutečnost oznamte mně a to buď e-mailem, nebo telefonicky.
Zboží je odesíláno jako balík do ruky a ten je uložen na poště pouze 1 týden!

7) REKLAMACE
Jelikož se jedná o věci použité a časem opotřebované, nevztahuje se na ně reklamace dle platných předpisů ČR, jako na věci nové. Jsme ochoten ale po vzájemné dohodě uznat reklamaci u nabízené věci, pokud se následně po prodeji a po převzetí věci kupujícím objeví vada nebo poškození, které nebyly před nákupem z fotografií rozpoznatelné nebo nebyly v popisu uvedeny a mají zásadní vliv na její cenu či funkčnost.

Postup při reklamaci:
Na základě výše uvedeného je kupující povinen nejpozději do jednoho týdne po převzetí věcí e-mailem na adresu oznámit zjištěné vady či poškození na zakoupené věci. V případě poškození obalu zásilky je kupující oprávněn odmítnout její převzetí, o čemž prodávajícího neprodleně vyrozumí. Převezme-li kupující od přepravce zboží s poškozeným obalem, je povinen sepsat s přepravcem písemný protokol a zajistit podrobnou fotodokumentací stav zboží a tyto materiály neprodleně zaslat prodávajícímu.

Vrácení zboží:
Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů počínaje následujícím dnem od převzetí zboží (objednává-li jako soukromá osoba).
Ve výše uvedeném případě je nutno mě písemně kontaktovat prostřednictvím e-mailu a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zakoupené věci. Na později uplatňované právo na odstoupení od smlouvy kupujícím nebude brán zřetel a zpět zaslané zásilky budou vráceny kupujícímu na jeho náklady.
Všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží budou vráceny kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jak byly zaslány. V případě požadavku vrácení peněz složenkou, bude účtován transakční poplatek dle sazby České pošty. V případě vrácení peněz převodem, nebude účtován žádný poplatek. Peněžní prostředky však nebudou vráceny do doby, dokud kupující zakoupené zboží nevrátí a prodávající nezkontroluje stav zpět vráceného zboží. Pokud bude vrácené zboží vykazovat známky poškození nebo použití, které bylo způsobeno následně kupujícím, bude kupujícímu odečtena adekvátní částka z kupní ceny.
Vrácení zboží provede kupující na své vlastní náklady. V případě vrácení zboží na dobírku si prodejce vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud se předem s kupujícím na tomto nedohodl.

Zvláštní podmínka k vývozu zboží mimo ČR:
Posílám mimo území České republiky všechny historické zbraně a vojenskou výstroj, které byly vyrobeny před rokem 1950 včetně tohoto roku, pouze v souladu se zákonem 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Dle tohoto zákona, lze tyto předměty vyvézt mimo území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k trvalému vývozu. Tato podmínka platí i pro kupující ze zemí EU.
Z výše uvedeného si proto vyhrazuji právo nezaslat zboží mimo území ČR, pokud nebude zboží doloženo zmíněným osvědčením.


Historical weapons
Pavel Lorenc
Plánická 125
339 01 Klatovy V
Česká republika

IČO: 04536746
DIČ: CZ6706012060
Telefon: +420 603 239 169
Emailová adresa: info@historicalweapons.cz